Home » Υποστήριξη διαχείρισης και έκδοσης ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών (OJS)

Υποστήριξη διαχείρισης και έκδοσης ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών (OJS)

Εισαγωγή

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών της, αποφασίζει τη δημιουργία και λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS).
Κεντρικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η συγκέντρωση, ο διαμοιρασμός, η καταγραφή, διάθεση και διατήρηση της γνώσης που παράγεται από τα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και από άλλους επιστημονικούς φορείς, στη βάση της ανοικτής πρόσβασης (μέσω της «χρυσής οδού»), ενισχύοντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ακαδημαϊκή επικοινωνία και διασφαλίζοντας την παρουσία της Βιβλιοθήκης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του» (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

Ενημερωθείτε για την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης και έκδοσης ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών στον διεθνή και ελλαδικό χώρο.

Παπαθεοδώρου, Χ., & Τσιμπόγλου, Φ. (2001). Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από βιβλιοθήκες. Παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη.

Björk, B.-C. (2004). Open access to scientific publications – an analysis of the barriers to change? Information Research, 9(2).

Craigle, V., Herbert, J., Morrow, A., & Mower, A. (2013). The Development of Library-Led Publishing Services at the University of Utah. Στο Library Publishing Toolkit. Geneseo, NY: IDS Project Press.

de Sandes-Guimarães, L. V., & de Souza Costa, S. M. (2012). Brazilian Scientific Journals That Use the Open Journal Systems (ojs): A Quality Analysis. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação / Journal of Information Systems & Technology Management, 9(2), 61.

Felczak, M., Lorimer, R., & Smith, R. (2007). From production to publishing at CJC online: Experiences, insights, and considerations for adoption. First Monday, 12(10).

Gold or green: which is the best shade of open access? (2012, Ιούλιος 5).

Hahn, K. L. (2008). Research Library Publishing Services: New Options for University Publishing. Association of Research Libraries.

Harnad, S. (2011). Open access is a research community matter, not a publishing community matter. Lifelong learning in Europe, 16(2), 117–118.

LPC | Library Publishing Directory 2014. (χ.χ.).

Mounier, P. (2011). Freemium as a sustainable economic model for open access electronic publishing in humanities and social sciences. Information Services & Use, 31(3/4), 225–233.

Mullins, J., Murray-Rust, C., Ogburn, J., Crow, R., Ivins, O., Mower, A., … Watkinson, C. (2012). Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report (March 2012). Purdue University Press e-books, 24.

Parang, E., & Saunders, L. (1994, Αύγουστος). SPEC Kit 202, Electronic Journals in ARL Libraries: Issues and Trends. ARL.

Phillips, L. L. (2007). Newfound Press: The digital imprint of the University of Tennessee Libraries. First Monday, 12(10).

Raju, R., Smith, I., Gibson, H., & Talliard, P. (2012). Open access: are we there yet? – the case of Stellenbosch University, South Africa. South African Journal of Libraries and Information Science, 80(2).

Samuels, R. G., & Griffy, H. (2012). Evaluating Open Source Software for Use in Library Initiatives: A Case Study Involving Electronic Publishing. portal: Libraries and the Academy, 12(1), 41–62.

Solomon, D. J. (2013). Digital Distribution of Academic Journals and its Impact on Scholarly Communication: Looking Back After 20 Years. The Journal of Academic Librarianship, 39(1), 23–28.

Willinsky, J. (2005). Open Journal Systems: An example of open source software for journal management and publishing. Library Hi Tech, 23(4), 504.

Willis, J., Baron, J., Lee, R.-A., Gozza-Cohen, M., & Currie, A. (2010). Scholarly Knowledge Development and Dissemination in an International Context: Approaches and Tools for Higher Education. Computers in the Schools, 27(3-4), 155–199.

Xia, J. (2009). Library Publishing as a New Model of Scholarly Communication. Journal of Scholarly Publishing, 40(4), 370–383.

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη και ενίσχυση της εκδοτικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και ιστοσελίδες που αφορούν σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

American Research Libraries
http://www.arl.org/focus-areas/scholarly-communication#.VJKloslhAXJ
http://www.sparc.arl.org/

European Commission – Open access to research publications reaching ‘tipping point’
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_en.htm

The Center for Studies in Higher Education
http://www.cshe.berkeley.edu/

Creative Commons
http://creativecommons.gr/

HealLegal
http://lib2.uom.gr/heallegal3/index.php/intellectual-property

Innovation.Ca
http://www.innovation.ca/en/AboutUs/Evaluation/POMS/CRKN

Ithaka S+R US Library Survey 2013
http://www.sr.ithaka.org/research-publications/ithaka-sr-us-library-survey-2013

Library Publishing Coalition (LPC)
http://www.librarypublishing.org/

Public Knowledge Project
https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://pkp.sfu.ca/ocs/

Report of the MLA Task Force on Evaluating Scholarship for Tenure and Promotion
http://www.mla.org/tenure_promotion_pdf

[collapse]

Βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών

Βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών

Βιβλιοθήκες που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχουν ξεχωρίσει στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικών εκδόσεων επιστημονικών περιοδικών. Επίσης, αξίζει να αναφερθούν και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Ν. Αφρικής οι οποίες είναι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης αυτών των υπηρεσιών, ως απόδειξη της ευρείας διάδοσης παρόμοιων πρακτικών παγκοσμίως.

University Library System (ULS), University of Pittsburgh
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Pittsburgh είναι από τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης Library Publishing Coalition και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Public Knowledge Project, δημιουργό του λογισμικού ανοικτής πρόσβασης OJS.  Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται στενά με τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου για την ψηφιοποίηση μονογραφιών, συνεργασία που οδηγεί στην συγχορηγία των Εκδόσεων για την δημοσίευση περιοδικών, εφόσον αυτά ακολουθούν αυστηρή πολιτική ομότιμης αξιολόγησης, με αποτέλεσμα σήμερα να δημοσιεύουν 35 ηλεκτρονικά περιοδικά.

Patee Library, Pennsylvania State University
Έχει μακρόχρονη πορεία στη διάδοση ηλεκτρονικού υλικού, (π.χ. το Ιδρυματικό Αποθετήριο – Scholar Sphere), επέκταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πλατφόρμες δημοσιεύσεων, δυναμική και διαρκής δραστηριότητα δημοσιεύσεων ακαδημαϊκών περιοδικών στο Penn State Press, υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού πρακτικών συνεδρίων και φοιτητικών εργασιών. Πλέον διαθέτει και την υπηρεσία έκδοσης ακαδημαϊκών περιοδικών για τα τμήματα του Πανεπιστημίου, τις κοινότητες και τις φοιτητικές ομάδες, καθώς επίσης προσφέρει φιλοξενία σε ήδη υπάρχοντα διαδικτυακά ακαδημαϊκά περιοδικά.

Ohio State University Libraries
Συμπληρωματικά με το Ιδρυματικό Αποθετήριό τους “Knowledge Bank”, λειτουργεί το OJS για την ηλεκτρονική έκδοση των 100% ομότιμα αξιολογημένων περιοδικών τους. Συνεργάζονται με τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου, αλλά και με εξωτερικούς φορείς (π.χ. Society for Disability Studies)

York University Libraries
Έπειτα από ένα πιλοτικό στάδιο, οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της York αποφάσισαν στα τέλη του 2006 να προσφέρουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης, York Digital Journals (YDJ) με τη χρήση του συστήματος OJS

National Library of Australia, Open Publish
Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να εγκαθιδρύσει νέους τρόπους συλλογής, διαμοιρασμού, καταγραφής, διάθεσης και διατήρησης της γνώσης. Γι’αυτό η Βιβλιοθήκη δημιούργησε και ανέπτυξε την υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης Open Publish, η οποία σήμερα φιλοξενεί 10 περιοδικά ομότιμης αξιολόγησης.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Για την εκπλήρωση του πρωταρχικού τους σκοπού της προώθησης και διανομής της γνώσης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανέπτυξε τις υπηρεσίες ePublishing. Πιστοί στις αρχές της ανοικτής πρόσβασης παρέχουν υπηρεσίες δημοσίευσης για την υποστήριξη των εκδοτών, των ιδρυμάτων και των ερευνητικών οργάνων. Για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν το OJS, η παραμετροποίηση του οποίου έγινε βάση των απαιτήσεων των περιοδικών που είχαν προς έκδοση.

ΠΡΟΘΗΚΗ – Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του. Φιλοξενεί 15 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ – Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών
Η ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 14 φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Library and Information Service, Stellenbosch University, South Africa
Το Πανεπιστήμιο Stellenbosch θεωρείται ένα από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια στη Ν. Αφρική και στην Αφρική γενικότερα. Θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να μοιράζει ελεύθερα τη γνώση και την έρευνα την οποία πραγματοποιεί και γι’αυτό το λόγο, συμπληρωματικά με το Ιδρυματικό του Αποθετήριο, πειραματίζεται και με το OJS για την ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών. Έπειτα από 10 μήνες δοκιμών, η Βιβλιοθήκη τελικά ανέπτυξε μία αποτελεσματική τοπική υποδομή και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να υποστηρίξει την ηλεκτρονική δημοσίευση των περιοδικών

[collapse]
Τεκμηρίωση για τις υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης επιστημονικών περιοδικών

Τεκμηρίωση για τις υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης επιστημονικών περιοδικών

Τα οφέλη που προκύπτουν από την παροχή της υπηρεσίας αφορούν τόσο τα μέλη ΔΕΠ και τη Βιβλιοθήκη, όσο και το ευρύ κοινό. Συγκεκριμένα:

Η Βιβλιοθήκη:

 • συμβάλλει στην βελτίωση της πρόσβασης σε ελληνικές πηγές πληροφόρησης. Επενδύει στην επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει και ευελπιστεί να καταστεί έτσι αρωγός στην θετική αλλαγή και βελτίωση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας
 • στην περίπτωση δημοσίευσης νέων τρεχόντων περιοδικών, παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει το σύνολο της τρέχουσας εκδοτικής διαδικασίας.
 • στην περίπτωση αναδρομικής ψηφιοποίησης περιοδικών, παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνει με τον καλύτερο και τον προσβασιμότερο τρόπο το περιεχόμενό τους.
 • ξεπερνά τα εμπόδια που θέτονται στον επιστημονικό διάλογο, τα οποία προκύπτουν από την οικονομική της δυσχέρεια στο να εξασφαλίσει πρόσβαση μέσω ακριβών συνδρομών σε σημαντικά και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Η πρόσβαση που παρέχει είναι ελεύθερη προς όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και πρόσωπα
 • συνεισφέρει στη μείωση των ανισοτήτων για πρόσβαση στην πληροφορία, εφόσον το υλικό αυτό είναι άμεσα προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες.
 • αποκτά τεχνογνωσία και κατανοεί καλύτερα τη λειτουργία της εκδοτικής βιομηχανίας
 • ενισχύει τη συνεργασία της με τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και άλλους ερευνητικούς φορείς.

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου αλλά και ερευνητές συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και φορέων:

 • έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν προσβάσιμα μέσω διαδικτύου διεθνώς την επιστημονική ερευνητική παραγωγή τους
 • έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά, σε όλο το φάσμα της έκδοσής τους, επιστημονικά περιοδικά (υφιστάμενα αλλά και νέα)
 • επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου δημοσίευσης των έργων τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία συγγραφέων – αναγνωστών είναι αμεσότερη.
 • έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν το έργο τους και με πολυμέσα, όπως ήχο, κινούμενη εικόνα ή συνδυασμό τους (video).
 • διαφυλάσσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα
 • έχουν στη διάθεσή τους την υποστήριξη και την καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης

Επιπρόσθετα, η δημοσίευση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου αυξάνει την ορατότητα της δραστηριότητας του ίδιου του Ιδρύματος.

Οι χρήστες της υπηρεσίας από την πλευρά τους έχουν στη ελεύθερη διάθεσή τους ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον αναζήτησης και ανάγνωσης των άρθρων που τους προσφέρεται.

[collapse]
Οδηγίες - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (F.A.Q.)

Οδηγίες –  Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (F.A.Q.)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μία λίστα με τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στην υπηρεσία μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο/η της υπηρεσίας.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία;

Όποιο μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενδιαφέρεται να ξεκινήσει τη δημοσίευση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού, το οποίο να συμφωνεί με την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης του Ιδρύματος, καθώς και οι επιστημονικοί ή ερευνητικοί φορείς που τα θεματικά τους ενδιαφέροντα θεραπεύονται από το Ίδρυμα.

Ποιο είναι το κόστος της;

Η υπηρεσία προς τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν χρεώνεται. Προς εξωτερικούς επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα η Βιβλιοθήκη ενδέχεται να περιλαμβάνει κόστος που δεν θα αποσκοπεί σε κέρδος, αλλά θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της πλατφόρμας.

Ποια είναι τα βήματα προκειμένου να ξεκινήσει η δημοσίευση του περιοδικού;

1. Υποβολή της Αίτησης Πρότασης Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Περιοδικού
2. Έλεγχος της Βιβλιοθήκης βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στην Πολιτική της υπηρεσίας για το περιεχόμενο του υποψήφιου περιοδικού.
3. Υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον Εκπρόσωπο της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού.
4. Επιλογή του Επιπέδου Υπηρεσίας από τον εκπρόσωπο επιτροπής του περιοδικού.

Το περιοδικό μας υφίσταται ήδη σε έντυπη μορφή και θέλουμε να το ψηφιοποιήσουμε αναδρομικά. Μπορείτε να το αναλάβετε;

Η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει την αναδρομική ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού, παρά μόνο παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας των ήδη ψηφιοποιημένων τευχών στην πλατφόρμα του OJS.

Πώς κάνουμε αίτηση για ISSN;

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Κέντρου ISBN / ISMN / ISSN της Εθνικής Βιβλιοθήκης για τη χορήγηση ISSN και ενημερωθείτε σχετικά. Στην περίπτωση όπου εκδότης των περιοδικών θεωρείται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τη χορήγηση του ISSN την αναλαμβάνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Ποιος θα μας μάθει πώς λειτουργεί το OJS;

Το εκπαιδευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ανάλογα με το Επίπεδο Υπηρεσίας που επιλέξετε, μπορεί να σας παρέχει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην έναρξη του περιοδικού σας, αλλά και σε όλη τη μετέπειτα εκδοτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, το Public Knowledge Project παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για κάθε στάδιο της εκδοτικής διαδικασίας.

Μπορούμε να συγχωνεύσουμε το περιεχόμενο του περιοδικού μας από κάποια άλλη ιστοσελίδα στην πλατφόρμα του OJS;

Το OJS δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει αρχεία .XML από άλλη ιστοσελίδα και να τα εισάγει με συνοπτικές διαδικασίες στο λογισμικό του. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα PKP Importing and Exporting Data

Τι γίνεται στην περίπτωση που επιθυμούμε τη διακοπή της συνεργασίας;

Σύμφωνα με τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που υπογράφουν, και οι δύο συμβαλλόμενες πλευρές οφείλουν να ειδοποιήσουν για τυχόν επικείμενη διακοπή της συνεργασίας ή/και της δημοσίευσης του περιοδικού, γραπτώς ή μέσω email και εντός διαστήματος τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν την διακοπή.

[collapse]
Πολιτική Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Έκδοσης Επιστημονικών Περιοδικών

Πολιτική Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Έκδοσης Επιστημονικών Περιοδικών

Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής είναι ο σαφής προσδιορισμός των διαδικασιών επιλογής, εισαγωγής, διάθεσης, διατήρησης και διαχείρισης του επιστημονικού περιοδικού. Η πολιτική απευθύνεται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και τους επιστημονικούς ή ερευνητικούς φορείς που τα θεματικά τους ενδιαφέροντα θεραπεύονται από το Ίδρυμα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά ένα επιστημονικό περιοδικό.

Ορισμοί

 • Επιστημονικό περιοδικό: το πρώτο και κυριότερο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές εντός των επιστημονικών κοινοτήτων, γνωστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιστημονική γνώση.
 • Επιστημονική γνώση: τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής εργασίας, τα οποία έχουν πρώτα από όλα αξιολογηθεί από ομότιμους ελεγκτές κι έπειτα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, βιβλίο ή άλλα μέσα επιστημονικής επικοινωνίας, έντυπα ή ηλεκτρονικά.
 • Ηλεκτρονική δημοσίευση: η πληροφορία η οποία διανέμεται ή αποθηκεύεται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτή, η κατανόηση αυτής ή η χρήση της. Εκδότης ή πηγή της πληροφορίας αναγνωρίζεται πως είναι η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πολιτική περιεχομένου επιστημονικών περιοδικών

 • Τα περιοδικά που εντάσσονται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης επιστημονικών περιοδικών μπορεί είτε να υφίστανται ήδη, οπότε και ψηφιοποιούνται αναδρομικά, είτε να δημιουργούνται εκ νέου. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει η Βιβλιοθήκη σύμφωνα με την υπάρχουσα πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της.
 • Τα κριτήρια βάση των οποίων επιλέγονται τα επιστημονικά περιοδικά προκειμένου να ενταχθούν στην υπηρεσία μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
  • η ποιότητα του περιοδικού
  • το κύρος του περιοδικού
  • η συνεισφορά του στο θεματικό πεδίο που δραστηριοποιείται
  • η συχνότητα δημοσίευσης του περιοδικού
  • η γλώσσα του περιοδικού
  • η ποιότητα των δημοσιευμένων άρθρων
  • η αυστηρότητα στην αξιολόγηση των άρθρων
  • η ύπαρξη γραφικών παραστάσεων και η διανομή του
  • η ομάδα επιμέλειας της ύλης
  • η δυνατότητα των υπολογιστικών υποδομών της Βιβλιοθήκης να φιλοξενήσει ένα περιοδικό
 • Την ευθύνη για την ορθή υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και δημοσίευσης του περιοδικού φέρει η Βιβλιοθήκη.
 • Στην περίπτωση δημιουργίας νέου ηλεκτρονικού περιοδικού απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας/αίτησης (Online ή έντυπη) δημιουργίας ηλεκτρονικού περιοδικού.
  Στην περίπτωση δημιουργίας νέου ηλεκτρονικού περιοδικού απαιτείται η σύναψη συμφωνητικού και η υπογραφή της αδειοδότησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Βιβλιοθήκης

 • Η Βιβλιοθήκη δύναται να παρέχει δύο επίπεδα υπηρεσιών.
 • Η Βιβλιοθήκη ανάλογα με το επίπεδο υπηρεσιών που έχει επιλεχθεί, δεσμεύεται να παρέχει υποστήριξη προς το προσωπικό της και τους τελικούς χρήστες σε θέματα που αφορούν:
  • Τις οδηγίες χρήσης του συστήματος OJS. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα στο μέλλον να αναπτύσσει τα επίπεδα των υπηρεσιών, ανάλογα με την εμφάνιση πρόσθετων αναγκών.
  • Την εκπαίδευση στη διαχείριση του δικτυακού τόπου της έκδοσης. Από τη Βιβλιοθήκη ορίζονται 2 υπάλληλοι, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν προκειμένου να παρέχουν διαρκή και αποτελεσματική υποστήριξη σε όλη την εκδοτική διαδικασία.
  • Την τεχνική υποστήριξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Την παροχή e-ISNN, στην περίπτωση όπου εκδότης των περιοδικών θεωρείται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Τη διατήρηση ενημερωμένου λογισμικού
  • Τη διασφάλιση της διατήρησης, συντήρησης και σταθερότητας του περιεχομένου
  • Σε περίπτωση πραγματοποίησης αναβάθμισης ή συντήρησης του συστήματος, ή ακόμη και διακοπής της λειτουργίας της υπηρεσίας, ή οποιαδήποτε άλλο μέτρο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των περιοδικών, γίνεται γραπτή ενημέρωση
 • Η Βιβλιοθήκη σύμφωνα με το επίπεδο υπηρεσίας που παρέχει οφείλει να ορίζει σαφείς ρόλους και ευθύνες για όλους τους εμπλεκόμενους προς αποφυγή συγκρούσεων και την συντόμευση των διαδικασιών δημοσίευσης του περιοδικού.
 • Η Βιβλιοθήκη ρυθμίζει τις λειτουργίες του κάθε περιοδικού ανάλογα με τις απαιτήσεις της οργανωτικής επιτροπής του.
 • Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την διαφήμιση και προώθηση της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της και σε όλα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπου διατηρεί λογαριασμό.
 • Σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας του περιοδικού με την πλατφόρμα του OJS, η Βιβλιοθήκη τηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει το αρχείο των δημοσιευμένων άρθρων και να συνεχίσει να τα διαθέτει, σύμφωνα με τους όρους του υπογεγραμμένου ιδιωτικού συμφωνητικού.
 • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα στατιστικής ανάλυσης και ελέγχου των δεδομένων αναγνωσιμότητας (readership) και δημοφιλίας (popularity) με τη χρήση του Google Analytics, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών για λόγους διαφήμισης (marketing) της υπηρεσίας στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα προώθησης των υπηρεσιών της.
 • Ενσωμάτωση των περιοδικών στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και εμφάνιση των βιβλιογραφικών δεδομένων τους στα αποτελέσματα της αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογό της
 • Διασύνδεση των άρθρων και των περιοδικών με άλλα ιδρυματικά αποθετήρια ή πηγές ανοικτής πρόσβασης (π.χ. DOAJ).

Υποχρεώσεις και δικαιώματα της επιτροπής του εκάστοτε περιοδικού

Η οργανωτική/εκδοτική επιτροπή:

 • εφόσον αποφασίσει ποιο επίπεδο υπηρεσίας επιλέγει, αποδέχεται και τις ευθύνες/υποχρεώσεις που της ανατίθενται όπως αναφέρονται και στο Παράρτημα Ι
 • είναι υπεύθυνη για τη σαφή διατύπωση της πολιτικής του περιοδικού, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές της υποβολής των άρθρων σε αυτό, καθώς επίσης ορίζει και τις προτιμήσεις για την εμφάνιση/παρουσίασή  του (χρώμα, logo, κ.λπ.).
 • είναι υπεύθυνη για την ποιοτική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων άρθρων
 • εγγυάται ότι το άρθρο δεν είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, ή συκοφαντικό
 • δεσμεύεται να τηρεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης καθώς και την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων
 • αναλαμβάνει τα διαδικαστικά απόκτησης e-ISSN από το ελληνικό γραφείο απόκτησης ISSN της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην περίπτωση όπου εκδότης των περιοδικών δεν θεωρείται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • διατηρεί το δικαίωμα στατιστικής ανάλυσης και ελέγχου των δεδομένων αναγνωσιμότητας (readership) και δημοφιλίας (popularity) του περιοδικού με τη χρήση του Google Analytics, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών για λόγους διαφήμισής του (marketing).
 • οφείλει να ειδοποιήσει τη Βιβλιοθήκη μέσω email και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την διακοπή συνεργασίας της με τη Βιβλιοθήκη και δημοσίευσης του επιστημονικού περιοδικού

Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

Όλα τα έργα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν και να εισαχθούν στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης επιστημονικών περιοδικών, διέπονται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν κατάλληλα ώστε τα έργα αυτά να μπορούν να διατεθούν στο κοινό είτε άμεσα, είτε στο μέλλον. Για το λόγο αυτό ορίζεται ότι:

 • Η πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του εκάστοτε περιοδικού καθορίζεται από την εκδοτική επιτροπή του σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο των κανόνων για την Ανοιχτή Πρόσβαση
 • Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης προτείνει τη χρήση των αδειών Creative Commons

 

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα (Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό)
Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί: 1. να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και 2. να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια ή μια άδεια με τα ίδια στοιχεία άδειας)
Αναφορά Δημιουργού Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα (Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί: 1. να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και 2. να μην δημιουργήσει παράγωγα έργα)
Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα (Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί: 1. να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό και 2. να μην υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσης)
Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα (Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί: 1. να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό, 2. να μην υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσης και 3. να μην δημιουργήσει παράγωγα έργα)
Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί: 1. να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικό δημιουργό , 2. να μην υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσης και 3. να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε έργο με την ίδια άδεια ή μια άδεια με τα ίδια στοιχεία άδειας)

Εφόσον επιλεχθεί η χρήση κάποιας από τις παραπάνω άδειες, το αντίστοιχο λογότυπο θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Διαχείριση τεχνικών – λειτουργικών θεμάτων

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφασίζει:

 • η μορφή των επιστημονικών περιοδικών να αποφασίζεται από την ίδια την οργανωτική επιτροπή του
 • τα άρθρα που δημοσιεύονται να είναι σε μορφή .pdf
 • να μην ορίσει περιορισμό στην χωρητικότητα των αρχείων που θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που η υπολογιστική υποδομή της Βιβλιοθήκης δεν επαρκεί, τότε η Βιβλιοθήκη αποφασίζει για τη φιλοξενία τους ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των επιστημονικών περιοδικών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει/ επικαιροποιήσει την παρούσα πολιτική εφόσον κριθεί απαραίτητο και ανάλογα με τις μελλοντικές εξελίξεις της υπηρεσίας.

[collapse]
Οδηγίες – Πολιτική πρόσβασης στο σύστημα

Οδηγίες – Πολιτική πρόσβασης στο σύστημα

 • Η πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι ανοικτή προς όλους και η χρήση τους ελεύθερη από οποιονδήποτε για μη εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς
 • Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων είναι άμεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις φιλοξενίας επιστημονικών περιοδικών όπου η εκδοτική/οργανωτική επιτροπή συμφωνεί στη χρονική καθυστέρηση διάθεσης των άρθρων (embargo), η Βιβλιοθήκη προτείνει τη διάρκειά της στο ένα (1) έτος.
 • Δεν απαιτείται η εγγραφή χρήστη για την πλοήγηση στο περιοδικό και την αναζήτηση στο περιεχόμενό του.
 • Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης επιστημονικών περιοδικών προς τα μέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν χρεώνεται. Η προσφορά της υπηρεσίας προς εξωτερικούς επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα ενδέχεται να περιλαμβάνει κόστος που δεν θα αποσκοπεί σε κέρδος, αλλά θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της πλατφόρμας.

[collapse]

Ημερίδα ΑΠ και Πανεπιστήμια, 28/09/15

Ημερίδα ΑΠ και Πανεπιστήμια, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τα νέα της ΑΠ

Το τελευταίο διάστημα στην εθνική υποδομή συσσώρευσης πολιτιστικών πόρων  SearchCulture.gr ασχολούμα

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 το Smithsonian, λάνσαρε την Πλατφόρμα Ανοικτής Πρόσβασης που περιελάμβανε 2

  Οι μονογραφίες εξακολουθούν να είναι ο τρόπος δημοσίευσης με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις Ανθρωπι

Η Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης 2020 με τίτλο “Open with Purpose: Taking Action to Build Struc

Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε υψηλή ανάλυση και με τη χρήση